top of page

מה ההבדל בין טיפול נפשי דינאמי לפסיכואנליזה ?

פסיכולוגים קליניים ופסיכותרפיסטים רבים מסתמכים על אותם רעיונות ומושגים דינמיים עליהם מסתמכים פסיכואנליטיקאים. בטיפול דינמי כמו גם בפסיכואנליזה הדגש הינו על התפתחות נפשית בתוך קשר טיפולי. עולמו הרגשי המשמעותי של המטופל משתקף בתוך היחסים הטיפוליים ("התהליך") כמו גם בתוכן דבריו. עם זאת, טיפול נפשי דינמי שאיננו פסיכואנליטי (ולכן הוא "פסיכותרפיה" ולא "פסיכואנליזה") נבדל מהטיפול הפסיכואנליטי בשני היבטים מבניים מרכזיים: לרוב, בפסיכותרפיה מתקיימים מפגש או שניים בשבוע, בעוד שבפסיכואנליזה מתקיימים בין ארבעה לחמישה מפגשים. בנוסף, בפסיכותרפיה המטופל יושב לרוב על כורסא מול המטפל, בעוד שבפסיכואנליזה המטופל שוכב לרוב על ספה. ההבדלים המבניים משפיעים על התהליך: תדירות המפגשים הגבוהה בפסיכואנליזה מייצרת "מעטפת" משמעותית ויום-יומית כמעט בחיי המטופל וכך מנכיחה את הטיפול כגורם משמעותי ודומיננטי בחייו. השכיבה על הספה "מנקה" הסחות דעת כמו קשר עין והתרשמות מהמחוות הפיזיות (שפת גוף, מימיקה) כך שגם המטפל וגם המטופל שקועים לחלוטין בעולמם הפנימי, באסוציאציות החופשיות ובתכנים שמתעוררים בתוכם בתוך תהליך ההתבוננות בנפש והדהודיה. בפסיכותרפיה, מנגד, הכללת התהליך לתוך חיי המטופל נשענת על כך שהמפגשים השבועיים מתקיימים בתהליך מתמשך וארוך טווח. בנוסף, במסגרת המפגש עם מטפל מיומן ומהימן נוצר קשר משמעותי בתוכו לומד המטופל להכיר את עצמו, ולהכליל את חוויותיו ותובנותיו מהטיפול לתוך שאר הממשקים בחייו, למרות שאינו פוגש במטפל שלו מדי יום.

bottom of page